Banklovkommisjonen

Oppnevnt av Finansdepartementet i 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen og regelverket på forsikringsområdet

Banklovkommisjonens leder

Prof. dr. juris Erling Selvig

Erling Selvig

Prof. dr. juris

Professor dr. juris Erling Selvig ble oppnevnt som leder av Banklovkommisjonen 8. november 1991. Han har vært ansvarlig for alle 30 utredninger som Banklovkommisjonen har avgitt, og har også vært hovedbidragsyter ved utformingen av samtlige lovutkast og de overordnede og alminnelige motiver i utredningene. Selvigs øvrige lovgivningsarbeid er omfattende. Han har blant annet ledet arbeidet i Sjølovkomiteen 1981-2013, Aksjelovutvalget 1995-96, Pensjonslovutvalget 1996-2000 og Eierkontrollutvalget 2002.

Selvig var styreleder i Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) fra opprettelsen i 1986 til 2002. Han fikk betydelig innflytelse på utformingen av det nye tilsynet og dets virksomhet i finansmarkedet i en periode preget av store omveltninger og uro i bank- og finansnæringene.

Erling Selvig var professor ved UiO fra 1968 til han gikk av ved nådd aldersgrense i 2001. Han var bestyrer ved Nordisk Institutt for Sjørett 1973-88 og dekanus ved Det juridiske fakultet 1989-94. Selvigs vitenskapelige arbeider ligger innenfor områdene sjø- og transportrett, petroleumsrett, kjøpsrett og annen nasjonal og internasjonal kontraktsrett, samt EØS-rett.

Selvig ble ut nevnt til kommandør i St. Olavs ordenen i 2003, og ble tildelt det tyske Bundesverdienstkreuz i 2006. Han er æresdoktor ved Stockholm Universitet, 1996.