Banklovkommisjonen

Oppnevnt av Finansdepartementet i 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen og regelverket på forsikringsområdet

Banklovkommisjonens sekretariat

Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungmann Haugen

hovedsekretær

Lise Ljungmann Haugen ble uteksaminert som cand.jur ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet i 1994, med europeisk markedsrett som spesialfag. Under den siste delen av studiet jobbet hun deltid i Justisdepartementet, Sivilavdelingen. Etter studiet ble hun ansatt i Justisdepartementet, Utlendingsavdelingen.

I juli 1994 flyttet hun til Volda og jobbet der som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre Sorenskrivarembete frem til januar 1997. Hun ble deretter ansatt i Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, forsikringsfaglig seksjon.

I september 2002 ble Haugen utlånt til Banklovkommisjonen og startet jobben som hovedsekretær. Hun har ledet Banklovkommisjonens sekretariat siden den gang. Størrelsen på sekretariatet har variert fra bare henne til en eller to personer til. Hun har vært ansvarlig for utredningsarbeid både innenfor bank og forsikring, men hovedansvaret har særlig ligget innen forsikrings- og pensjonsområdet der Banklovkommisjonen i denne perioden har avgitt 14 utredninger. Dette omfatter blant annet utkast til ny forsikringsvirksomhetslov av 2005, lov om obligatorisk tjenestepensjon og tjenestepensjonsloven samt krisehåndtering av forsikrings- og pensjonssektoren.

Haugen er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven.

Jørgen Keiserud

Jørgen Keiserud

juridisk rådgiver

Jørgen Keiserud ble i 2007 uteksaminert som cand.jur. ved Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet. Som ledd i utdannelsen tok han i 2002 eksamen i ulike internasjonale rettsstudier ved Universidad de Barcelona. Studiet og eksamen ble gjennomført på spansk. Han skrev avhandlingen «Transport og kortsiktig salg av gass i Nederland – nettoperatørens tilrettelegging» mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett 2005-2006.

Keiserud ble ansatt som juridisk rådgiver i Banklovkommisjonens sekretariat høsten 2007. Han har hatt ansvaret for Banklovkommisjonens utredningsarbeid på bank- og finansområdet, herunder særlig utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern og revisjon av banksikringslovens regler. I tillegg har han deltatt i utredningsarbeidet på forsikrings- og pensjonsområdet. Han har også fungert som sekretariatets hovedsekretær i 2008 og 2009.

I perioden fra august 2011 til juli 2012 tok Keiserud en mastergrad (LL.M) ved Columbia Law School i New York, USA. Han gjennomførte eksamen i fag særlig innenfor bank og finans, men tok eksamen også i fagene opphavsrett, kontraktsrett og konstitusjonell rett. Under oppholdet skrev Keiserud en oppgave om «Cross-Border Banking Institutions – Issues on Supervison and Resolution». Fra 2012 har hans hovedfokus i sekretariatet vært utredningsarbeidet knyttet til innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (Banklovkommisjonens Utredning nr. 30).

Keiserud er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til en rekke lover på bank- og finansområdet.