Banklovkommisjonen

Oppnevnt av Finansdepartementet i 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen og regelverket på forsikringsområdet

Utredninger

Her følger en oversikt over utredninger avgitt av Banklovkommisjonen, se også den historiske oversikten over Banklovkommisjonens utredningsarbeid gjennom årene her. Når det gjelder bakgrunnen for og innholdet av de enkelte utredningsoppdragene som Banklovkommisjonen har mottatt fra departementet, vises det til Banklovkommisjonens mandat, samt til innledningsavsnitt i de respektive utredningene.

I den korte beskrivelsen av Banklovkommisjonens vurderinger, synspunkter og forslag i tilknytning til de ulike utredningene, brukes fortidsform. Dette er gjort for å understreke at de ulike avveininger mv. i utredningene ikke nødvendigvis representerer Banklovkommisjonens standpunkt per i dag. Dette gjelder særlig Banklovkommisjonens tidligere utredningsarbeid og lovutkast som helt eller delvis ble inkorporert i Banklovkommisjonens Utredning nr. 24 (NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning).

Utredning nr. 25: NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav

Utredning nr. 25: NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (Utredning nr. 25) ble avgitt til Finansdepartementet 17. januar 2012. Utredningen inneholdt en beskrivelse av pensjonsinnretningenes utfordringer med forvaltning av...

Utredning nr. 24: NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning

Utredning nr. 24: NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning (Utredning nr. 24) ble avgitt til Finansdepartementet 27. mai 2011. Utredningen omfattet utkast til ny konsolidert lovgivning om finansforetak og finanskonsern. Lovutkastet skulle...

Utredning nr. 21: NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring

Utredning nr. 21: NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring (Utredning nr. 21) ble avgitt til Justis- og politidepartementet 15. desember 2008. Utredningen omhandlet regler knyttet til sikkerhet ved bruk av...

Utredning nr. 19: NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner

Utredning nr. 19: NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner (Utredning nr. 19) ble avgitt til Finansdepartementet 6. august 2008. Utredningen inneholdt utkast til endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om...

Utredning nr. 18: NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning

Utredning nr. 18: NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning (Utredning nr. 18) ble avgitt til Finansdepartementet 19. desember 2007. Utredningen omfattet utkast til ny lov om individuelle pensjonsavtaler. Bakgrunnen for...

Utredning nr. 17: NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp

Utredning nr. 17: NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp (Utredning nr. 17) ble avgitt til Justis- og politidepartementet 29. mai 2007. Utredningen inneholdt utkast til ny § 4 tredje ledd og ny § 5 annet og tredje ledd i...

Utredning nr. 16: NOU 2007: 1 Meglerprovisjon i forsikring

Utredning nr. 16: NOU 2007: 1 Meglerprovisjon i forsikring NOU 2006: 20 Meglerprovisjoner i forsikring (Utredning nr. 16) ble avgitt til Finansdepartementet 16. januar 2007. Banklovkommisjonen utarbeidet forslag til lovbestemmelser som satte forbud mot at...

Utredning nr. 15: NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss

Utredning nr. 15: NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss NOU 2006: 17 Kredittforeninger som konsernspiss (Utredning nr. 15) ble avgitt til Finansdepartementet 8. september 2006. I utredningen vurderte Banklovkommisjonen spørsmål knyttet til kredittforetaket...

Utredning nr. 14: NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser

Utredning nr. 14: NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser med utkast til endringer i forsikringsloven (Utredning nr. 14) ble avgitt til Finansdepartementet 2. mai 2006. I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) om...

Utredning nr. 13: NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon

Utredning nr. 13: NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon (Utredning nr. 13) ble avgitt til Finansdepartementet 1. juli 2005. I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for...

Utredning nr. 9: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler

Utredning nr. 9: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler (Utredning nr. 9) ble avgitt til Justisdepartementet 18. desember 2002. I Utredning nr. 9 foreslo Banklovkommisjonen en revisjon av reglene om...

Utredning nr. 8: NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II

Utredning nr. 8: NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II (Utredning nr. 8) ble avgitt til Finansdepartementet 27. juni 2002. I Utredning nr. 8 behandlet Banklovkommisjonen utbytte og konsernbidrag, finansforetaks eie...

Utredning nr. 7: NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning

Utredning nr. 7: NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning (Utredning nr. 7) ble avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001. I Utredning nr. 7 behandlet Banklovkommisjonen livsforsikringslovgivningen, med hovedvekt på...

Utredning nr. 6: NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet

Utredning nr. 6: NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet (Utredning nr. 6) ble avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001. Lovutkastet bygget videre på forslaget fremmet i Banklovkommisjonens Utredning nr. 4, NOU 1998: 14...

Utredning nr. 4: NOU 1998: 14 Finansforetak m.v.

Utredning nr. 4: NOU 1998: 14 Finansforetak m.v. NOU 1998: 14 Finansforetak m.v. (Utredning nr. 4) ble avgitt til Finansdepartementet 18. august 1998. Enkelte av bestemmelsene i lovutkastet ble vedtatt ved endringer av finansieringsvirksomhetsloven, sparebankloven og...

Utredning nr. 3: NOU 1996: 24 Betalingssystemer m.v.

Utredning nr. 3: NOU 1996: 24 Betalingssystemer m.v. NOU 1996: 24 Betalingssystemer m.v. (Utredning nr. 3) ble avgitt til Finansdepartementet 11. november 1996. Utredningen inneholdt forslag til lov om betalingssystemer m.v. med motiver. Forslaget omhandlet systemer...

Utredning nr. 1: NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag

Utredning nr. 1: NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag (Utredning nr. 1) ble avgitt til Justisdepartementet 15. desember 1994. Utredningen behandlet regler om sentrale kontraktstyper som finansinstitusjoner og lignende...