Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen. Kommisjonen ble året etter også bedt om å inkludere regelverk på forsikringsområdet i dette reformarbeidet.

Banklovkommisjonen avga sin første utredning i 1994, og har siden avgitt totalt 30 utredninger med forslag til ny og revidert lovgivning på finansområdet. I 2011 fullførte Banklovkommisjonen arbeidet med å samordne den norske finanslovgivningen, som nå er inntatt i finansforetaksloven av 2015. Det er således lagt til rette for at fremtidige endringer i og suppleringer til norsk finanslovgivning, kan håndteres innenfor dette lovverket. Dette gir brukere – både private og offentlig organer – en oversikt og tilgang til regler om finansforetak og finanskonsern samlet på et sted.

Banklovkommisjonen har over årene mottatt en del separate og til dels sideliggende oppdrag fra Finansdepartementet. Banklovkommisjonen har også utredet behovet for ny lovgivning på forsikrings- og pensjonsområdet. Dette arbeidet har medført både en ny samlet lov om forsikringsvirksomhet fra 2005 (vesentlig endret ved finansforetaksloven av 2015), samt lover om ulike private pensjonsordninger tilpasset de endringer som fulgte av folketrygdreformen. Dette er fulgt opp parallelt med arbeidet på bank- og finansområdet.

Banklovkommisjonen avga sin Utredning nr. 30 i slutten av oktober 2016. Dette arbeidet omfattet innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren, og fullfører på mange måter regelverket i finansforetaksloven. Regelverket i Utredning nr. 30 omfatter de samme tema som ble tatt opp i Banklovkommisjonens Utredning nr. 2, og representerer således Banklovkommisjonens andre gjennomgang av regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering. Dette må således sies å legge til rette for at regelverket i finansforetaksloven i hovedsak kan bli stående i flere år fremover. En siste utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren er planlagt avgitt i løpet av første halvår 2017.