NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger (Utredning nr. 11) ble avgitt til Finansdepartementet 10. desember 2003.

Utredningen inneholdt forslag til endringer i forsikringsvirksomhetsloven som åpnet for at livsforsikringsselskaper kunne etablere fellesordninger for å sikre kjønns- og aldersnøytralitet i ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som inngikk i fellesordningen. Kjønns- og aldersnøytralitet i pensjonsordninger med innskuddspensjon og engangsbetalt foretakspensjon var ivaretatt ved de endringer som ble foretatt i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven ved lov av 13. desember 2002 nr. 75.

Forslaget sørget for at fellesordningen for premieberegning som helhet ble sikret en premie som var tilstrekkelig til å dekke de rettigheter som samtlige medlemmer av pensjonsordningene i en fellesordning opptjener i løpet av året. Det samlede premievolum til en fellesordning skulle etter forslaget fordeles mellom pensjonsordningene etter kjønns- og aldersnøytrale kriterier. Forslaget var basert på det samme system og de samme lovtekniske løsninger som Banklovkommisjonen foreslo for kommunale pensjonsordninger i Utredning nr. 10, NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring. I sin behandling la

Banklovkommisjonen vekt på å finne løsninger som var prøvd i praksis og som ville kunne fungere på en forutberegnelig måte dersom markedet valgte å ta dem i bruk.

Lovutkastet ble tatt inn i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).