NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser med utkast til endringer i forsikringsloven (Utredning nr. 14) ble avgitt til Finansdepartementet 2. mai 2006.

I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) om forsikringsloven og endringer i innskuddspensjonsloven, traff Stortinget et anmodningsvedtak hvor Regjeringen ble bedt om å legge frem lovforslag om fellespensjonskasse for flere private foretak etter mønster av en interkommunal pensjonskasse. På denne bakgrunn ba Finansdepartementet i brev av 26. august 2005 Banklovkommisjonen utrede spørsmålet, herunder lovforslag, om fellespensjonskasse for flere private foretak innen 1. mai 2006.

I sitt lovforslag foreslo Banklovkommisjonen endringer i forsikringsloven kapittel 7 som innebar at det ble åpnet for at flere uavhengige foretak kunne gå sammen om å etablere en fellespensjonskasse for foretakenes pensjonsordninger. Samarbeidet mellom foretakene og således etableringen av en fellespensjonskasse, skulle være basert på en samarbeidsavtale som omfattes av alle foretakene som inngikk i fellespensjonskassen. Det ble videre forslått en del særlige regler vedrørende utforming av vedtektene, fellespensjonskassens øverste organ og særlige forhold knyttet til endringer i samarbeidet som lå til grunn for fellespensjonskassen. Banklovkommisjonen så ikke behov for at det ble gjort endringer i annen lovgivning.

Forslaget ble fulgt opp i lov 15. juni 2007 nr. 29 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (fellespensjonskasser), og ble tatt inn i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7. Endringene trådte i kraft 1. juli 2007.