NOU 2006: 20 Meglerprovisjoner i forsikring (Utredning nr. 16) ble avgitt til Finansdepartementet 16. januar 2007.

Banklovkommisjonen utarbeidet forslag til lovbestemmelser som satte forbud mot at forsikringsmeglere mottok provisjoner fra forsikringsselskapene. I sitt lovforslag foreslo Banklovkommisjonen at et forbud mot meglerprovisjoner i forsikring ble gjennomført ved at det ble tatt inn en bestemmelse i forsikringsformidlingsloven som fastsatte at forsikringsmeglingsforetak som driver virksomhet her i riket ikke hadde adgang til å motta provisjon eller annet vederlag for forsikringsformidlingen fra forsikringsselskapet.

Det ble videre foreslått at det i forsikringsvirksomhetsloven ble tatt inn en bestemmelse om at forsikringsselskap ikke hadde adgang til å betale provisjon eller annet vederlag til forsikringsmeglere i anledning formidling av en kontrakt. På bakgrunn av internasjonale forhold ble det foreslått unntak fra forbudet for enkelte forsikringsområder som er av utpreget internasjonal karakter. Dette gjaldt blant annet deler av sjø- og energiforsikringsområdet. Banklovkommisjonen så ikke at en innføring av et slikt forbud mot provisjoner medførte behov for at det ble gjort endringer i annen lovgivning.

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) trådte i kraft 1. januar 2006, jf. lov 10. juni 2005 nr. 41.