NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp (Utredning nr. 17) ble avgitt til Justis- og politidepartementet 29. mai 2007.

Utredningen inneholdt utkast til ny § 4 tredje ledd og ny § 5 annet og tredje ledd i kredittkjøploven. Bakgrunnen for mandatet gitt av Finansdepartementet i samråd med Justis- og politidepartementet, var at Stortinget 2. desember 2004 ba Regjeringen fremme forslag til lovendringer som påla utlåner frarådningsplikt, etter mønster av finansavtaleloven § 47, også ved relevante former for utlån som var regulert ved kredittkjøploven.

Banklovkommisjonen foreslo i denne utredningen endringer i kredittkjøploven som innebar at kredittyter og selger ble pålagt en frarådningsplikt i kredittsituasjoner som var omfattet av kredittkjøploven. Frarådningsplikten innebar at i tilfeller hvor kredittyter eller selger må anta at forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold på dennes side, tilsa at forbrukeren burde overveie å avstå fra kredittkjøpet eller å gjennomføre kredittkjøpet, skulle forbrukeren skriftlig underrettes om dette før kredittkjøp ble inngått eller salgstingen overgitt forbrukeren.

Bestemmelsene ble tatt inn ved lov 20. juni 2008 nr. 45. Lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt).