NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet (Utredning nr. 20) ble avgitt til Finansdepartementet 16. desember 2008.

Utredningen inneholdt en gjennomgang av virksomhetsreglene for skadeforsikring med utkast til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).
Utredningen inneholdt en grundig redegjørelse for norsk skadeforsikringsvirksomhet og de sentrale trekk ved utviklingen i de senere år. Det ble fremlagt utkast til nytt regelverk for skadeforsikring som ble forutsatt tatt inn i et eget kapittel i forsikringsloven fra 2005. Dermed hadde Banklovkommisjonen fullført arbeidet med revisjon og modernisering av lovgivningen på forsikringsområdet. I tidligere utredninger var det fremlagt forslag til det regelverket om livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet som senere er fulgt opp i forsikringsvirksomhetsloven.

Banklovkommisjonens lovutkast til nye virksomhetsregler for skadeforsikring innebar på en rekke punkter at sentrale hovedprinsipp i gjeldende forskriftsregler for skadeforsikring, ble løftet opp i forsikringsvirksomhetsloven. På en del områder ble det foreslått materielle endringer og presiseringer i forhold til eksisterende regelverk. Dette gjaldt blant annet for forsikringstekniske avsetninger som følge av innføring av nye regnskapsregler for forsikring. Lovutkastet inneholdt videre utkast til nye regler om selvforsikringsordninger. Det var også utformet et opplegg for utligningsordninger for nødvendighetsforsikringer for privatkunder som omfattet tilfelle der forsikringsselskapene etter de nye reglene i forsikringsavtaleloven i utgangspunktet kunne nekte kunden forsikring. Banklovkommisjonens forslag var enstemmig.