NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring (Utredning nr. 21) ble avgitt til Justis- og politidepartementet 15. desember 2008.

Utredningen omhandlet regler knyttet til sikkerhet ved bruk av nettbank. Utredningen inneholdt utkast til endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). Banklovkommisjonen foreslo i denne utredningen at det ble inntatt et nytt avsnitt Va i kapittel 2 i finansavtaleloven som blant annet vedrørte utilsiktet og urettmessig bruk av nettbasert betalingstjeneste. Utkastet innebar at tap ved utilsiktede eller urettmessige betalingsoverføringer som følge av feilbruk eller misbruk, bare delvis skulle bæres av kunden. Banklovkommisjonen vurderte det som hensiktsmessig å videreføre prinsippene fra finansavtaleloven §§ 34 flg., særlig reglene om betalingskort i finansavtaleloven § 35. Disse bestemmelsene gjaldt kun for misbruk av betalingskort. Banklovkommisjonen mente likevel at behovet for ansvarsregulering når det gjaldt tap som oppstod ved bruk av nettbasert betalingstjeneste, gjorde seg gjeldende både når det gjaldt feilbruk fra kundens side og uvedkommendes misbruk av nettbankkonti.

For tilfeller hvor kunden utviste grov uaktsomhet ved bruk av nettbasert betalingstjeneste eller oppbevaring av nødvendig brukerlegitimasjon, og dette førte til tap som følge av at utilsiktede eller urettmessige betalingsoverføringer ble iverksatt, skulle kunden bære en større del av tapet. Egenandelen var her satt noe høyere enn for betalingskortene. Formålet var å legge til rette for en rimeligere tapsfordeling i visse særlige tilfelle og statuere at nettbaserte betalingstjenester har så mange iboende risiki at kunden må opptre aktsomt og forsiktig i sin bruk av tjenesten.

Når det gjaldt krav til dokumentasjon, hadde Banklovkommisjonen, av både prosessøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn, sett det som hensiktsmessig at kundens krav om tilbakeføring var begrunnet og at kunden i tillegg pliktet å gi opplysninger til institusjonen om, og på hvilken måte, det var gjort forsøk på å få betalingsmottakeren til å tilbakeføre beløp som utilsiktet eller urettmessig var overført til mottakeren.

Banklovkommisjonens forslag var enstemmig.