NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I (Utredning nr. 23) ble avgitt til Finansdepartementet 5. mai 2010.

Utredningen omfattet utkast til endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning.
Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) ble det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet ba i brev av 7. juli 2009 Banklovkommisjonen om å utrede og foreslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse disse til de endringer som var vedtatt i folketrygdloven hva gjelder alderspensjon, samt til ny AFP-ordning i privat sektor.

I samsvar med mandatet fant Banklovkommisjonen det hensiktsmessig å dele sitt arbeid med tilpasningene av pensjonslovene til ny alderspensjon i folketrygden i to utredninger. I denne første utredningen ble det fremlagt forslag til endringer i pensjonslovene som innebar at det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger. For ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger innebar endringene i folketrygden at en opprettholdelse av pensjonsproduktene slik de var utformet, ikke var mulig. Det var ikke mulig innenfor tidsfristene for denne utredningen å foreta en gjennomgang av hvordan forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger basert på de ulike elementene fra eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger, kunne utformes i fremtiden. Banklovkommisjonen foreslo derfor i denne utredningen endringer i foretakspensjonsloven som innebar en overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som tillot en videreføring av eksisterende ordninger ved siden av de nye reglene i folketrygdloven som trådte i kraft 1. januar 2011 og inntil det forelå en endelig avklaring av tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd. De spørsmålet dette reiste, ble inntatt i Banklovkommisjonens Utredninger nr. 27, NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, og nr. 29 (NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV).

Utkastet til endringer i innskuddspensjonsloven, lov om individuelle pensjonsordninger og lov om obligatorisk tjenestepensjon for øvrig, fulgte opp anmodningen i mandatet om at endringene i pensjonslovene i hensiktsmessig grad skulle utformes slik at de fulgte opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden.

Banklovkommisjonens forslag var enstemmig.