NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (Utredning nr. 25) ble avgitt til Finansdepartementet 17. januar 2012.

Utredningen inneholdt en beskrivelse av pensjonsinnretningenes utfordringer med forvaltning av fripoliser, særlig i lys av nye kapitalkrav som er varslet i forbindelse med gjennomføring av det nye forsikringsdirektivet 2009/138/EU («Solvency II»), og inneholdt forslag til endringer av enkelte bestemmelser i foretakspensjonsloven. Det ble vist til at hovedtyngden av fripoliser utstedes i forbindelse med arbeidstakers fratreden fra arbeidsforholdet og ved omdanning av foretakspensjonsordninger til innskuddspensjonsordninger. Hensikten med Banklovkommisjonens forslag var å gi et bidrag til å bremse veksten i den tradisjonelle fripolisebestanden.

Banklovkommisjonen foreslo at det ble åpnet for at det etter fripoliseinnehaverens ønske kunne utstedes fripoliser med investeringsvalg. Det ble i den forbindelse lagt vekt på at kapitalkrav etter «Solvency II» ville være vesentlig lavere for fripoliser med investeringsvalg enn for de tradisjonelle fripoliser med avkastningsgaranti.

Videre ble det foreslått at minstegrensen for når fripoliser skal utstedes ble hevet fra en premiereserve knyttet til alderspensjon på 50 prosent av grunnbeløpet til 150 prosent av grunnbeløpet. Dersom premiereserven var lavere enn 150 prosent av grunnbeløpet, skulle midler tilknyttet forsikringsforholdet bli overført til en individuell pensjonsavtale eller en annen foretakspensjonsordning. Medlem som har minst 8 års tjenestetid i pensjonsordningen, kunne etter lovutkastet likevel alltid kreve fripolise utstedt.

For opphørende alderspensjonsytelser foreslo kommisjonen dessuten at løpetiden for utbetaling av alderspensjon kunne reduseres dersom årlig utbetaling viste seg å bli mindre enn 40 prosent av grunnbeløpet. En livsvarig alderspensjonsytelse ville etter forslaget kunne endres til opphørende ytelse om årlig utbetaling er lavere enn 30 prosent av grunnbeløpet. For begge disse tilfeller var grensen under tidspunktet for utredningsarbeidet på 20 prosent av grunnbeløpet.