NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (Utredning nr. 26) ble avgitt til Finansdepartementet 28. juni 2012.

Utredningen inneholdt utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Dette var andre del av Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene til ny folketrygd. Første del av dette arbeidet fremgår av Banklovkommisjonens Utredning nr. 23, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, der det ble foreslått nødvendige tilpasninger av pensjonslovene til en ikrafttredelse av reglene om ny alderspensjon i folketrygden 1. januar 2011.

I arbeidet med denne utredningen la Banklovkommisjonen vekt på å etablere et system for forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger som var tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd og de soliditetsmessige og økonomiske utfordringer som pensjonsinnretningene og foretakene – på dette tidspunktet – hadde møtt de siste 10 til 15 år i forhold til opprettholdelse, finansiering og sikring av ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger.

Lovutkastet inneholdt to alternativer for regulering av kostnads- og risikofordeling i den enkelte pensjonsordning mellom pensjonsinnretning, foretak og arbeidstakere. Modellene åpnet for betydelig fleksibilitet i utformingen av den enkelte pensjonsordning. En standardmodell skulle ha egenskaper som ga foretaket muligheter til å sikre arbeidstakernes alderspensjon på om lag samme nivå, og med en del av de samme egenskaper, som var normalt for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger. Den andre modellen var beregnet på foretak som ville sikre arbeidstakerne alderspensjon ved en forutberegnelig årlig innbetaling, uten variable tillegg og uten, eller i minst mulig grad, å utløse krav til balanseføring av fremtidige pensjonsforpliktelser i foretakets regnskaper.

Som en fase III i arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd, var det forutsatt at Banklovkommisjonen skulle se på spørsmål knyttet til sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger og hvilke overgangsregler og overgangsperioder som var nødvendig i denne sammenheng (Banklovkommisjonens Utredning nr. 27 (NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III). Det skulle deretter sees på behovet for endringer i annen lovgivning og hva som burde skje med eksisterende foretakspensjonslov (Banklovkommisjonens Utredning nr. 29 (NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV).