NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (Utredning nr. 29) ble avgitt til Finansdepartementet 28. april 2015.

Utredningen avsluttet Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene i privat sektor til folketrygdreformen. I utredningen ble det vurdert om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden, og om dette var ønskelig.

Lovutkastet i utredningen viste at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som var tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Utredningen viste imidlertid at det var uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål det måtte tas stilling til og at det ikke var mulig å finne samlende løsninger på disse spørsmålene. Det var også ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen når det gjaldt spørsmålet om det var ønskelig å gjennomføre ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.